Тил-миллеттиң байлығы

20-октябрь күни филиал мәжилислер залында Өзбекстан Республикасына тил бийлиги берилгенлигине 29 жыл толыўына багышланып «Тил-миллеттин байлыгы» атамасында байрам кешеси болып өтти.
Кешеде филалымыздыӊ тиллер кафедрасының окытыўшысы Рано Ибрагимова жыйлалғанларды байрам менен қутлықлап, өзиниӊ баянатын оқып еситтирди. Сондай-ақ «Куўнаклар ҳәм зийреклер» танлаўынын шерек баскышының женимпазы «АGRO LIFE» командасынын таярлап келген сахналық көринислери қойып берилди. Байрам кешеси студент жаслардың ойын-заўыклары менен даўам етти.

Табысыӊ көз айдын “Agro life»

Қарақалпақ халқы азелден күлки сүйер хазилкеш халық есапланады. Өзиниӊ күлкиге бай юмор-сатиралары менен халкымыздыӊ кеӯлинен орын алып киятырған филиалымыздыӊ «Agro life» командасы және бир мәрте бәршени таӊ калдырды. Өйткени, жақында Ташкент қаласында Туркистан көркем-өнер сарайында өткерилген «Қуӯнаклар хам зийреклер» танлаӯыныӊ шерек басқышына, Өзбекстан Миллий Университети, Ташкент Химия технологиялар Иниституты, Жиззақ Политехника Иниституты, Ферғана Политехника Иниституты Ташкент Мәмлекетлик Аграр Университети Нөкис филиалы өз-ара беллескен болса соннан филиалымыздыӊ «Agro life» командасы 1-орынды алыӯға мияссар болды. Сәлемнама, сораӯ-жуӯап, «Талант бар, қәуендерлик жок» атамасындағы сақналық көринис сыяқлы шәртлеринен қарсылас командалар үстинен жеӊиске ерисиӯи әлбетте студент жасларымыздын белсендилигин көрсетеди. Бул болса өз гезегинде халқымызға үлкен куӯаныш бағышлайды. Себеби, бул тек ғана филиалымыздыӊ емес, ал қарақалпақ жасларыныӊ жетискенлиги есапланады.