Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлигиниң 1998-жыл 9-декабрь 345-санлы буйрығы тийкарында тастыйықланған Жоқары оқыў орнының илимий кеңеси ҳаққындағы Нызам тийкарында ислеп шығылған ТашМАУ Нөкис филиалы кеңеси ҳаққындағы

НЫЗАМ

  1. Жоқары билимлендириў ҳаққындағы Нызамға муўапық, филиал искерлигине тийисли тийкарғы мәселелерди көрип шығыў ушын директор басшылығында филиал Кеңеси шөлкемлестириледи.
  2. Филиал Кеңесиниң тийкарғы мақсети – филиал жәмааты ис-ҳәрекетлерин төмендеги мәселелерди орынлаўға қаратылған искерликти бирлестириўден ибарат.

Кадрлар таярлаў Миллий бағдарламасын әмелге асырыў, заманагөй педагогикалық-технология ҳәм компютерлестириў тийкарында жоқары сападағы бакалавр ҳәм магистрлар таярлаўды тәмийинлеў,  илимий изертлеўди тағыда раўажландырыў, жасларда ўатан сүйиўшилик, пухаралық, өз ўатаны менен мақтаныў, руўхыйлық ҳам ағартыўшылықты қәлиплестириў.

Нызам бойынша филиал Кеңеси қурамына төмендегилер киреди: Директор, директор орынбасарлары, факультет деканлары, қәнигелик кафедралар баслықлары, бөлим баслықлары ҳәм кәсиплик аўқам баслығы.

  1. Филиал Кеңеси қурамы филиал директорының буйрығы менен тастыйықланады. Ҳәр оқыў жылының басында, ҳәр қыйлы себеплерге байланыслы филиал Кеңеси ағзалығынан шығарылғанлар орынларына, басқа ағзалар сайланады ямаса нызам бойынша киритиледи.
  2. Филиал Кеңеси ўазыйпалары:

– Кадрлар таярлаўдың Миллий бағдарламасына муўапық, мәмлекетлик тәлим стандартлары, оқыў режелери ҳәм дәстүрлериниң орынланыўын көрип шығыў;

– филиалдың оқыў, илимий-изертлеў ҳәм руўхый-ағартыўшылық ислери ҳаққындағы есабатлары тыңланады.

– кафедралардағы оқыў процессиниң шөлкемлестирилиўи, хүжжетлердиң жүргизилиўи ҳәм илимий ислердиң алып барылыўы бойынша исленип атырған жумыслардың нәтийжелери бойынша есабат тыңланады.

– бөлимлердеги ижра интизамының орынланыўы барысы ҳаққында есабатлар тыңланады.

– илимий-изертлеў, руўхый-ағартыўшылық ислериниң режелерин ҳәм профессор-оқытыўшылар қурамының қәнигелигин жетилистириў мәселелерин додалайды.

– сабақлық, оқыў қолланба ҳәм илимий, оқыў-методикалық әдебиятларын таярлаў ҳәм баспадан шығарыў ислерин көрип шығады;

– «Жоқары оқыў орынлары педагогикалық хызметкерлерин жумысқа қабыл етиў тәртиби ҳаққында»ғы Нызамға муўапық, профессор-оқытыўшылар лаўазымларын ийелеў ушын таңлаўлар өткереди;

– профессор, доцент илимий дәрежесин алыўға талабанлардың ҳүжжетлерин көрип шығады ҳәм белгиленген тәртипте илимий дәреже тастыйықлаўға усынады;

– белсенди талабалар қурамынан ҳәм профессор-оқытыўшылар қурамынан талабанларды ҳәр қыйлы жамғармалар арқалы шет ел жоқары оқыў орынларына стажировкаға усыныс етеди;

– белсенди талабаларды атақлы стипендиялар алыўға усынады;

– илимий искерлик пенен шуғылланыўшы талабанлардың диссертация темаларын тастыйықлайды ҳәм илимий басшысын бекитип береди;

  1. Филиал Кеңеси өз жумысын ҳәр оқыў жылы ушын ислеп шығылған ис-режеге муўапық әмелге асырады. Ис-реже филиал директоры тәрепинен тастыйықланады.
  2. Оқыў ҳәм илимий ислердиң барлық мәселелери бойынша филиал Кеңесиниң қарарлары ашық даўыс бериў тәртибинде көпшиликтиң даўысы менен қабыл етиледи. Профессор-оқытыўшылар қурамы лаўазымларын ийелеўге өткерилетуғын таңлаўлар, профессор ҳәм доцент илимий дәрежелерди бериўге усыныслар болса, жасырын даўыс бериў жолы менен белгиленген тәртипте қабыл етиледи.
  3. Филиал Кеңеси қарарлары, филиал директоры тастыйықланғанынан кейин күшке киреди.
  4. Филиал Кеңеси мәжилислери протокол менен рәсмийлестириледи. Протоколлар филиал Кеңеси баслығы ҳәм филиал Кеңеси хаткери тәрепинен имзаланады.
  5. Филиал Кеңеси баслығы турақлы түрде мәжилис қарарларының орынланыўы бойынша тексериўлерди шөлкемлестиреди ҳәм филиал Кеңеси ағзаларына қабыл етилген қарарлардың орынланыўы ҳаққында хабар береди.