Өзбекстан жаслар аўқамы физикалық, руўхый жетик ҳәм интеллектуал раўажланған, еркин пикирлей алатуғын жас аўладты жетистириў, жасларды сыртқы тәсирлер ҳәм «ғалабалық мәденият»тың зыянлы тәсирден қорғаў, жаслардың хуқуқ ҳәм нызамлық мәплерин қорғаўға ҳәр тәреплеме көмек бериў ҳәм шәрт-шараятларды жаратыў мәксетинде  физикалық шахслар тәрепиннен аўқам шөлкемлик-хуқуқый формада дүзилген, Өзбекстан жасларын бирлестириўши  мәмлекетлик емес  шөлкем болып есапланады. 

  Аўқамның тийкарғы мақсети жасларды мәмлекетде әмелге асырылып атырған демократик сиясий хәм эканомикалық ис-илажларды жәнеде шуқурластырыў, жәмийетде тынышлық хәм бирдемликти беккемлеў, Өзбекстанды дүнияның раўажланған мәмлекетлери қатарына киргизиў ҳәмде жас аўладтың хуқуқлары, еркинликлери ҳәм нызамлық мәплерин үнемли қорғаўды тәминлеў, жигит-қызлардың руўхый ҳәм кәспий дәрежесин жоқарылатыў, олардың интеллектуал ҳәм искерлик уқыпларын жәнеде жетилистириўге комеклесиўден ибарат.

       Аўқамның тийкарғы ўазыйпалары төмендегилерден ибарат.

– баркамал, мустақыл пикирлейтин, өзиниң өмирлик позициясына, жәмийет өмиринде мүнәсиб орын ийелеў, мәмлекетти раўажландырыў,жаңалаў процеслеринде шешиўши күш ҳәм таяныш болатуғын жасларды жетилистириў, олардың сиясий мәденияты, хуқуқый  саўатханлығы ҳәм хуқуқый санасын жоқарылаў.

– жасларды, тийкарыннан жәмлеспеген жасларды руўхый-әдеп икрамлылық тәрептен ҳәм әскерий ўатанпарўарлық    руўхында таярлаў, оларда өзликти аңлаў, жүз берип атырған ўақыяларға байланлыслығын, миллий ҳәм улыўма инсаний қадиратияларға ҳүрмет сезимлерин оятыў.

– жаслардың хуқуқ ҳәм нызамлык мәплерин қорғаў оларадың заманагөй кәсиплерди ийелеўге болған ынтылыўын  қоллап қуўатлаў исбилерменлик жумысларына жақыннан жардем бериў.

– талантлы жасларды қоллап қуўатлаў, олардың өз интеллектуал санасын еледе асырыў ушын шәрт шараятлар жаратыў. 

  Бийғарез мамлекетимиздин дерлик барлық тараў менен салаларда унамлы өзгерислердиң жүз бериўи келешегимиз ийелери болған жасларды да айрықша толқынландырады. Бүгинги аспаны ашық тыныш татыў елде жасап, билим алып атырған жасларға барлық имканиятлар есиги ашылған. Олар арасынан ең қабилийетли ҳәм талантлыларын хошаметлеп, қоллап-қуўатлаўдың өзи унамлы нәтийжелерин бермекте.Аўыл хожалығы тараўына жетик қәнигелер таярлаў бағдарында Ташкент Мамлекетлик аграр университети Нөкис филиалы студентлерине бир қанша мүмкиншиликлер жаратып берилген.

     Ташкент мәмлекетлик аграр университети Нөкис филиалында 2100 ден аслам студент жаслар тәлим алып атырған болса олардаң барлығы филиалымыз жаслар аўқамы дизимине алынған.  Ташкент мәмлекетли аграр университети Нөкис филиалы Өзбекстан жаслар аўқамы басланғыш шөлкеми өз ис-режесиндеги барлық ис-илажларды үнемли атқарып келмекте. Атап айтатын болсақ ҳәр түрли көрик таңлаўлар спорт жарыслары ҳәмде аймақтағы Қумбыз аўыл мәкән пуқаралар жыинындағы дизимде турған майып ҳәм нәгиранлар, жасы үлкен нуранийлер, кем тәминленген шаңарақлар  халыннан филиалымыз жаслар аўқамы белсенди жаслары менен биргеликте  хабар алынбақда.   Усы өткерилип атырған тәдбир ҳәм жарыслардың өткерилиўиннен  тикарғы мақсет жаслардың бос ўақытларын мазмунлы өткериў ҳәмде талантларын еледе асырыў болып табылады.

       Филиалымыз жаслар аўқамы тәрепиннен өткерилип атырған көрик таңлаў ҳәм спорт жарысларын атап аитатын болсақ:

Заковат интеллектуал ойынлары Китап қумарлар таңлаўы
Шығармалар таңлаўы                  Студентлер театр студиялары

                                 жарысы                      

Қуўнақлар хәм зийреклер көрик таңлаўы Тафаккур сынаўлары көрик

таңлаўы

Хәр түрли спорт жарыслары «Агро лайф» қуўнақлар ҳәм зийреклер командасы
«Мисс аграр» көрик таңлаўы Футбол ҳәмде волейбол жарыслары

       Әлбетте бул өткерилип атырған таңлаў ҳәм жарыслар өз мийўесин берип бир қатар судентлеримиз жетискенликлерге ерисип филиалымыз абырайын еледе жоқарыға көтермекте.                                                                                     

    Жетискенликлерден биринши нәўбетте филиалымыз «Агро лайф» қуўнақлар ҳәм зийреклер командасы Ташкент қаласында болып өткен Республикалық басқышының ярым финалына шекем жетип барып ярым финалда 3-орынды жеңип алды.

      Буннан басқа Аўыл хожалық университетлери арасында болып өткен «Мисс аграр» көрик таңлаўында филиалымыз биринши басқыш студенти Палымбетова  Гулирано 1-орынды ийеледи.

   Спорт жарыслары хаққында айтатын болсақ жоқары оқыў орынлары арасында өткерилген Қарақалпақстан бириншиликлеринде футбол ҳәмде волейбол жарысларында филиалымыз командалары сыйлықлы    3-орынды ийелеп келмекте.

     Әлбетте бул жетискенликлер  филиалымыз жаслар аўқамы басланғыш шөлкеминиң жаратып берген имканиятларыннан үнемли пайдаланыў болып есапланады. Жаслар аўқамы күннен-күнге жаслардың хақыйқый таянышы ҳәм сүйенишине айланбақда. Себеби жаслар келешек қурыўшысы!