Тошкент давлат аграр университети Нукус филиали 2018/2019-тәлим йилида магистратура мутахассисликлари буйича қүйидаги 1-курс магистранларига магистрлик диссертацияси номлари ва илмий раҳбарлари 

Ф.И.Ш. Илмий мавзу Илмий раҳбар

5А410102-Агрокимё мутахассислиги буйича:

1.                   Реймов Омирбай Нийетбаевич «Кўп йиллик маккажўхорининг перспективали Азамат сортининг уғит меъёри ва уғитлаш мүддатларини аниқлаш» Қ/х.ф.н. доц. Наурызбаев И.
2.                   Берданов Ажинияз Арысланбаевич «Ўтлоқли аллювиали тупроқли ерларнинг агрокимёвий ҳолатини ўрганиш» Қ/х.ф.д. А.Мамбетназаров

 

3.                   Жанибек қызы  Диана «Амударья дельтасининг юқори  қисмида  жойлашган суғориб екиладиган ерларга ер ости сувларининг кимёвий таркибининг таъсирини ўрганиш» Г.ф.д. Жоллыбеков Б

 

                                 5А410202-Ўсимликшунослик (экинлар гуруҳлари бўйича)

                                                                   мутахассислиги бўйича:

4.                   Зинатдинов Камалатдийин Мнажатдин улы «Қорақалпоғистон шароитида соянинг ҳосилдорлигига экиш мүддатларининг таъсирини ўрганиш» Қ/х.ф.н. доц. Т.Өсербаева
5.                   Сапарова Апуза Каримбаевна «Қизилмия ўсимлигини Қоракалпоғистонда экиб ўстириш услубларини ўрганиш» Б.ф.н. доц. Г.Сабирова
6.                   Сатбаев Арысланбай Зинхайдарович «Қорақалпоғистон шароитида сафлор (махсар) ўсимлигини доривор ўсимлик сифатида етиштириш» Б.ф.н. Х.Матчанова
7.                   Сабирова Шахноза Памировна «Үй олди таморқа ерларида помидорни баргдан озиқлантириш услубларини ўрганиш» Б.ф.н. доц. Н.Абсаттаров
                                 5А410301-Ўсимликларни ҳимоя қилиш (услублари бўйича)

                                                                   мутахассислиги бўйича:

8.                   Султанбаева Патима Арепбай қызы «Зарарли хасванинг биоэкологик ривожланиш ҳусусиятлари ва уларга қарши курашиш чоралари» Б.ф.н. доц. Бекбергенова З
9.                   Таңирбергенова Айнура Бахтияровна «Қандала түрларининг экинларда тарқалиши, зарари ва қарши курашиш чоралари» Қ/х.ф.д проф. Торениязов Е.Ш
10.              Хожасов Муратбек Алламуратович «Хон қизи (Coccinellidae) қонғизларининг ривожланиш ҳусусиятлари ва уларни биологик услубда қолланиш имкониятлари» Қ/х.ф.д., доц. Шамуратова Н
11.              Шамшетова Айсылыў Муратбай қызы «Полиз ширинжасининг овощ экинларига келтирадиган зарари, уни бартараф этиш чоралари». Қ/х.ф.н., доц. Утепбергенов А.
                       5А410401-Селекция ва уруғчилик (экинлар гуруҳлари бўйича)

                                                              мутахассислиги бўйича:

12.              Рамазанов Данияр Бахытбаевич «Қорақалпоғистон Республикаси шароитида шолининг ишчи коллекцияларининг тупроқнинг шўрланишига чидамлилигини баҳолаш». Қ/х.ф.н. У.Абыллаев
13.              Генжеева Лена  Жаңабаевна «Кунгабоқар селекциясида оддий чатиштиришдан олинган қурғоқчиликка чидамли дурагайларни яратиш». Қ/х.ф.д. Б.Айтжанов
14.              Умурзакова Наргиза Мақсетбай қызы «Қорақалпоғистон Республикаси шароитида бўғдойнинг шўрланишга чидамли, тез пишар сортларини селекциялик баҳолаш» Қ/х.ф.н. У.Абыллаев
                              5А411001-Сабзавотчилик ва полизчилик мутахассислиги бўйича:
15.              Жадигерова Мырзагул Сарсенбаевна «Қорақалпоғистон Республикаси шароитида помидор сортларини танлаш» Қ/х.ф.д., проф. М.Ибрагимов
16.              Джалимбетов  Муса Аяпбергенович «Аччиқ қалампир ўсимлигининг сортлари намуналарини Қорақалпоғистон Республикаси тупроқ иқлим шароитида синаб кўриш» Қ/х.ф.н., Х.Матякубов
                                          5А410605-Нәсилчилик иши мутахассислиги бўйича:
17.              Султанов Юсупбек Файзуллаевич «Нәсилчиликда қойларни гомоген ва гетероген чатишитириш натижаларини ўрганиш» Қ/х.ф.д., проф. Р.Турғанбаев
18.              Матниязова Рысгул Матниязовна «Нәсилчиликда танлаш услубларининг қоракўл қойлари унумдорлигига таъсирини ўрганиш» Қ/х.ф.н. С.Ешмуратова
                                    5А410601-Паррандачилик мутахассислиги бўйича:
19.              Алимбаев Баўыржан Куралбаевич «Туҳум йўналишидаги товуқ гельминтлaрининг олдини олишнинг зоотехник чоралари» Вет.ф.н., доц. А.Джумамуратов
20.              Бердишева Гулайым Абишовна «Цесарка сақлаш ва етиштириш технологиясини ўрганиш» Вет.ф.н., доц. Р.Жумашев